Pedagog

            

        24        Godziny pracy

              pedagoga szkolnego

 

  Jolanta Michalska

Poniedziałek   9:15 - 14:45

Środa             7:15 - 12:45  


Anna Dudek - Koczwara

Wtorek      9:00 - 13:30  14:30-15:00

Czwartek   9:15 - 14:15

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Działania podejmowane  przez  pedagoga szkolnego  są zgodne z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, ustawą o systemie oświaty, planem pracy pedagoga oraz przydziałem obowiązków. Praca pedagoga przebiega  wielopłaszczyznowo. Podejmowane  są wszelkie działania  korzystne dla  dziecka i jego rodziny oraz koordynowane są czynności  podnoszące jakość pracy szkoły. Pedagog szkolny dokumentuje swoją pracę zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Działania pedagoga Szkoły Podstawowej nr 10 :

 • udzielanie wychowawcom i nauczycielom pomocy w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności
 • udzielnie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych i porad związanych z trudnościami rodzinnymi , koleżeńskimi i szkolnymi
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu dzieci
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom wychowującym się w rodzinach mających problemy finansowe
 • przeprowadzenie  zajęć z profilaktyki uzależnień
 • zajęcia z uczniem dyslektycznym
 • indywidualne zajęcia kompensacyjno – korekcyjne
 • krótkoterminowa terapia rodzin
 • pedagogizacja rodziców
 • współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę
 • koordynowanie prac związanych z realizacją szkolnego programu wychowawczego „Szkoła Sukcesu”
 • koordynowanie prac związanych z wdrożeniem i  realizacją szkolnego programu profilaktycznego
 • dbanie o bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej szkoły
 • ewaluacja programu wychowawczego  i profilaktycznego
 • monitorowanie spraw wychowawczych

Pedagog szkolny podejmuje następujące działania :

1.    czynności związane z przyznanym  stypendium szkolnym  dla ucznia
2.    działania  związane z programem rządowym „Wyprawka szkolna”
3.    czynności związane z rozpoznaniem  sytuacji  wychowawczej  szkoły i potrzeb  opiekuńczo –wychowawczych 
 • bieżąca współpraca z wychowawcami i nauczycielami
 • bezpośrednie wielokrotne rozmowy z dziećmi
 • rozmowy z rodzicami lub opiekunami
 • stałe kontakty z pedagogami szkolnymi innych szkół
 • bieżąca współpraca z pracownikami placówek wspierających pracę szkoły; MOPS, Kuratorzy Sądu Rodzinnego, Wydział Prewencji Policji, PPP nr 1 i 2, Dom Dziecka, Ośródek Interwencji Kryzysowej , Ośrodki Wychowawczo-Opiekuńcze, Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty
4.    działania związane z przeciwdziałaniem  agresji,  skrajnym formom niedostosowania społecznego lub wykluczenia społecznego dzieci, eliminowaniu napięć psychicznych dzieci 
 • próby diagnozy zachowań agresywnych dzieci i młodzieży
 • praca   indywidualna z dzieckiem trudnym –zagrożonym niedostosowaniem
 • popołudniowe  cotygodniowe zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zgodnie z harmonogramem
 • relaksacje i zajęcia .wyciszające dla dzieci nadpobudliwych
 • nasilona  współpraca  z opiekunami placówek współpracujących ze szkołą
 • cotygodniowe zajęcia socjoterapeutyczne z wychowaniem D.D
 • praca  metodą indywidualnych przypadków z uczniami z objawami ADHD i nadpobudliwości psychoruchowej
 • prowadzenie  rozmów  diagnostyczno – terapeutyczno – wspierających
 • stałe rozmowy z rodzicami uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze
 •  grupowe cotygodniowe spotkania  w godzinach popołudniowych z chętnymi rodzicami uczniów
 •  udział w tzw. grupach roboczych dotyczących  uczniów w rodzinach, których podejrzewano przemoc lub stosowano przemoc
5.    działania związane z dbaniem o realizację obowiązku szkolnego,
 • monitoring  obecności dzieci
 • w zasadnych przypadkach pisemne zobowiązanie  rodziców do dostarczania  usprawiedliwień nieobecnych dni dziecka
 • bieżąca współpraca z wychowawcami i nauczycielami
 • zawieranie   kontraktów z rodzicami dot. zacieśnienia współpracy
 • rozmowy profilaktyczno-terapeutyczno- wspierające z dziećmi
6.    działania związane z przeciwdziałaniem  niepowodzeniom szkolnym  dzieci
 • prowadzenie  zajęć  indywidualnych  z dziećmi dyslektycznymi
 • prowadzenie zajęć  indywidualnych  z dziećmi z niepowodzeniami w nauce
 • zajęcia indywidualne - techniki uczenia się
7 . działania związane z poradnictwem dla rodziców

A .Indywidualne porady dla rodziców uczniów :

 • z zaburzonym zachowaniem
 • z trudnościami dydaktycznymi
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 •  uzdolnionych
 1. Udział w zebraniach- pedagogizacja

C . Możliwość korzystania z cotygodniowych spotkań w ramach tzw. grupy wsparcia dla rodziców uczniów

 • prowadzenie  terapii rodzinnej (terapia krótkoterminowa metodą D. Mostwin)

D. Prowadzenie spotkań z rodzicami uczniów dot. problemów wychowawczych i dydaktycznych

E. Rozmowy terapeutyczne dla rodzin zgłaszających taką potrzebę

F.Rozmowy terapeutyczne,  indywidualne  wg potrzeb

 • Prowadzenie  terapii indywidualnej dla rodziców/opiekunów naszych uczniów
8.     działania związane z psychologiczno – pedagogiczną opieką grupową

      A. Spotkania tematyczne odpowiednio z oddziałami przedszkolnymi, klasami I i II etapu edukacyjnego

 • pogadanki prowadzone przez policjantów w ramach akcji związanych z m.in. bezpieczeństwem,. „Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”

    B.  Cotygodniowe zajęcia psychoedukacyjne  dla  uczniów klas m.in.

   „Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych”

 • Cykl zajęć pt. „ Normy i zasady „ – integracja klasy
 • Zajęcia w klasach dot. radzenia sobie ze stresem
9.     działania związane doskonaleniem zawodowym oraz podnoszeniem jakości pracy szkoły
 • organizowanie lub współprowadzenie konferencji szkoleniowej dla Rady Pedagogicznej
 • współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę,( MOPS, Kuratorzy Sądu Rodzinnego, Wydział Prewencji Policji, PPP nr 1 i 2, Dom Dziecka, Ośródek Interwencji Kryzysowej , Ośrodki Wychowawczo-Opiekuńcze, Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty)
 • koordynowanie prac związanych  z realizacją szkolnego programu wychowawczego
 • „Szkoła Sukcesu”,
 • koordynowanie prac związanych z realizacją szkolnego programu
 • profilaktycznego
 • czynny udział w posiedzeniach zespołu ds. wychowawczych
 •  udział m.in. w szkoleniach, warsztatach zawodowych, grupach roboczych, naradach, grupach wsparcia, konferencjach 

News

  


WYPRAWKA SZKOLNA


E-PODRĘCZNIKI


ARCHIWUM
2017/2018


ARCHIWUM
2016/2017


ARCHIWUM
2015/2016


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011

 
Pedagog » Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

 

Pedagog

            

        24        Godziny pracy

              pedagoga szkolnego

 

  Jolanta Michalska

Poniedziałek   9:15 - 14:45

Środa             7:15 - 12:45  


Anna Dudek - Koczwara

Wtorek      9:00 - 13:30  14:30-15:00

Czwartek   9:15 - 14:15

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Działania podejmowane  przez  pedagoga szkolnego  są zgodne z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, ustawą o systemie oświaty, planem pracy pedagoga oraz przydziałem obowiązków. Praca pedagoga przebiega  wielopłaszczyznowo. Podejmowane  są wszelkie działania  korzystne dla  dziecka i jego rodziny oraz koordynowane są czynności  podnoszące jakość pracy szkoły. Pedagog szkolny dokumentuje swoją pracę zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Działania pedagoga Szkoły Podstawowej nr 10 :

 • udzielanie wychowawcom i nauczycielom pomocy w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności
 • udzielnie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych i porad związanych z trudnościami rodzinnymi , koleżeńskimi i szkolnymi
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu dzieci
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom wychowującym się w rodzinach mających problemy finansowe
 • przeprowadzenie  zajęć z profilaktyki uzależnień
 • zajęcia z uczniem dyslektycznym
 • indywidualne zajęcia kompensacyjno – korekcyjne
 • krótkoterminowa terapia rodzin
 • pedagogizacja rodziców
 • współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę
 • koordynowanie prac związanych z realizacją szkolnego programu wychowawczego „Szkoła Sukcesu”
 • koordynowanie prac związanych z wdrożeniem i  realizacją szkolnego programu profilaktycznego
 • dbanie o bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej szkoły
 • ewaluacja programu wychowawczego  i profilaktycznego
 • monitorowanie spraw wychowawczych

Pedagog szkolny podejmuje następujące działania :

1.    czynności związane z przyznanym  stypendium szkolnym  dla ucznia
2.    działania  związane z programem rządowym „Wyprawka szkolna”
3.    czynności związane z rozpoznaniem  sytuacji  wychowawczej  szkoły i potrzeb  opiekuńczo –wychowawczych 
 • bieżąca współpraca z wychowawcami i nauczycielami
 • bezpośrednie wielokrotne rozmowy z dziećmi
 • rozmowy z rodzicami lub opiekunami
 • stałe kontakty z pedagogami szkolnymi innych szkół
 • bieżąca współpraca z pracownikami placówek wspierających pracę szkoły; MOPS, Kuratorzy Sądu Rodzinnego, Wydział Prewencji Policji, PPP nr 1 i 2, Dom Dziecka, Ośródek Interwencji Kryzysowej , Ośrodki Wychowawczo-Opiekuńcze, Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty
4.    działania związane z przeciwdziałaniem  agresji,  skrajnym formom niedostosowania społecznego lub wykluczenia społecznego dzieci, eliminowaniu napięć psychicznych dzieci 
 • próby diagnozy zachowań agresywnych dzieci i młodzieży
 • praca   indywidualna z dzieckiem trudnym –zagrożonym niedostosowaniem
 • popołudniowe  cotygodniowe zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zgodnie z harmonogramem
 • relaksacje i zajęcia .wyciszające dla dzieci nadpobudliwych
 • nasilona  współpraca  z opiekunami placówek współpracujących ze szkołą
 • cotygodniowe zajęcia socjoterapeutyczne z wychowaniem D.D
 • praca  metodą indywidualnych przypadków z uczniami z objawami ADHD i nadpobudliwości psychoruchowej
 • prowadzenie  rozmów  diagnostyczno – terapeutyczno – wspierających
 • stałe rozmowy z rodzicami uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze
 •  grupowe cotygodniowe spotkania  w godzinach popołudniowych z chętnymi rodzicami uczniów
 •  udział w tzw. grupach roboczych dotyczących  uczniów w rodzinach, których podejrzewano przemoc lub stosowano przemoc
5.    działania związane z dbaniem o realizację obowiązku szkolnego,
 • monitoring  obecności dzieci
 • w zasadnych przypadkach pisemne zobowiązanie  rodziców do dostarczania  usprawiedliwień nieobecnych dni dziecka
 • bieżąca współpraca z wychowawcami i nauczycielami
 • zawieranie   kontraktów z rodzicami dot. zacieśnienia współpracy
 • rozmowy profilaktyczno-terapeutyczno- wspierające z dziećmi
6.    działania związane z przeciwdziałaniem  niepowodzeniom szkolnym  dzieci
 • prowadzenie  zajęć  indywidualnych  z dziećmi dyslektycznymi
 • prowadzenie zajęć  indywidualnych  z dziećmi z niepowodzeniami w nauce
 • zajęcia indywidualne - techniki uczenia się
7 . działania związane z poradnictwem dla rodziców

A .Indywidualne porady dla rodziców uczniów :

 • z zaburzonym zachowaniem
 • z trudnościami dydaktycznymi
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 •  uzdolnionych
 1. Udział w zebraniach- pedagogizacja

C . Możliwość korzystania z cotygodniowych spotkań w ramach tzw. grupy wsparcia dla rodziców uczniów

 • prowadzenie  terapii rodzinnej (terapia krótkoterminowa metodą D. Mostwin)

D. Prowadzenie spotkań z rodzicami uczniów dot. problemów wychowawczych i dydaktycznych

E. Rozmowy terapeutyczne dla rodzin zgłaszających taką potrzebę

F.Rozmowy terapeutyczne,  indywidualne  wg potrzeb

 • Prowadzenie  terapii indywidualnej dla rodziców/opiekunów naszych uczniów
8.     działania związane z psychologiczno – pedagogiczną opieką grupową

      A. Spotkania tematyczne odpowiednio z oddziałami przedszkolnymi, klasami I i II etapu edukacyjnego

 • pogadanki prowadzone przez policjantów w ramach akcji związanych z m.in. bezpieczeństwem,. „Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”

    B.  Cotygodniowe zajęcia psychoedukacyjne  dla  uczniów klas m.in.

   „Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych”

 • Cykl zajęć pt. „ Normy i zasady „ – integracja klasy
 • Zajęcia w klasach dot. radzenia sobie ze stresem
9.     działania związane doskonaleniem zawodowym oraz podnoszeniem jakości pracy szkoły
 • organizowanie lub współprowadzenie konferencji szkoleniowej dla Rady Pedagogicznej
 • współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę,( MOPS, Kuratorzy Sądu Rodzinnego, Wydział Prewencji Policji, PPP nr 1 i 2, Dom Dziecka, Ośródek Interwencji Kryzysowej , Ośrodki Wychowawczo-Opiekuńcze, Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty)
 • koordynowanie prac związanych  z realizacją szkolnego programu wychowawczego
 • „Szkoła Sukcesu”,
 • koordynowanie prac związanych z realizacją szkolnego programu
 • profilaktycznego
 • czynny udział w posiedzeniach zespołu ds. wychowawczych
 •  udział m.in. w szkoleniach, warsztatach zawodowych, grupach roboczych, naradach, grupach wsparcia, konferencjach 

News

  


PLAN LEKCJI 


RODZICE KLAS PIERWSZYCH


STYPENDIUM

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011