Regulamin szkoły

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  W SOSNOWCU 

I  CZŁOWIEK – CZŁONEK SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI 

1. Każdy członek społeczności bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do:

 • poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej 
 • rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce i oceny swej   pracy

2. Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:

 • szanować godność osobistą, dobre imię i własność wszystkich członków społeczności szkolnej 
 • przestrzegać zasad poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi 
 • jeśli ma przyznaną władzę (opiekę) nad innymi osobami, musi dbać o dobro podległych sobie i o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowań i osiągnięć 
 • przestrzegać prawo szkolnego 
 • dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd
3. Nikt nie ma prawa do:
 • wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji czy zbiorowości (większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka

Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada, proporcjonalnie do dojrzałości, wieku, kwalifikacji czy funkcji za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.

 II    SPOSÓB POWOŁYWANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

Samorząd Szkolny jest organem przedstawicielskim społeczności szkolnej, współgospodarzem szkoły, reprezentuje społeczność uczniowską.

 1. Samorząd klasowy powoływany jest w pierwszym tygodniu roku szkolnego w oparciu o ordynację wyborczą opracowaną przez uczniów danej klasy. Warunkiem przyjęcia ordynacji jest spełnienie wymogu samorządności i demokracji. W wyborach klasowych należy uwzględnić potrzeby i możliwości zespołu klasowego, poziom uświadomienia kultury politycznej uczniów. 
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Szkolnego określa regulamin. Zarząd samorządu zostaje powołany w drodze wyborów w 2 tygodniu  września. Kadencja trwa jeden rok szkolny. 
 3. Wybory przeprowadza się zgodnie z demokratyczną ordynacją wyborczą opracowaną i przyjętą przez samych uczniów na zebraniu wyborczym. 
 4. Wybory są powszechne, tajne, równe, bezpośrednie i składają się z następujących etapów: 
 • zgłoszenie kandydatów (3 – 5 osób) przez samorządy klasowe 
 •  ogólnoszkolna kampania wyborcza - prowadzona na forum ogólnoszkolnym i w klasach z wykorzystaniem dostępnych uczniom środków propagandy werbalnej i wizualnej zgodnie z sadami etyki. Akcja o charakterze propagandowo – informacyjnym ma na celu zapoznanie uczniów z kandydatami i ich programami
 • głosowanie klasowe 
 • ogłoszenie wyników i ukonstytuowanie Rady Samorządu Uczniowskiego.

5. Samorząd szkolny może być odwołany - votum nieufności (oraz jego uzasadnienie) w stosunku do samorządu lub jego członków może zgłaszać dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna, nauczyciel, zespół uczniów, a także działające na terenie szkoły organizacje młodzieżowe. Zmiany w składzie muszą być zatwierdzone przez zabranie przedstawicieli samorządów klasowych bezwzględną większością głosów.

6. Zmiany personalne w organach samorządowych należy przeprowadzić w wypadku naruszenia norm współżycia grupowego, destrukcyjnego wpływu na atmosferę zrozumienia, partnerstwa, aktywności w szkole, ograniczeń rozwoju demokracji i uspołecznienia życia szkolnego.

7. Samorząd uczniowski określa regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, i jest uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

8. Przedstawiciele samorządu i dyrekcja szkoły zobowiązani są do omawiania pracy szkoły i jej problemów na spotkaniach zwyczajnych (raz na kwartał w wyznaczonym dniu) i nadzwyczajnych.

9. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć w podsumowujących posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniów. Przysługuje im prawo głosu w dyskusji na zasadach partnerskich i demokratycznych.

10. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mają obowiązek na spotkaniach z dyrekcją, członkami rady pedagogicznej i rady szkoły reprezentować i bronić interesów Szkoły i społeczności uczniowskiej, ustalić priorytet pomocy dla najuboższych, włączyć się w realizację programu wychowawczego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10.

11. Samorząd jest jednym z arbitrów w konfliktach między uczniami i nauczycielami. Sposoby rozwiązywania konfliktów określa regulamin szkoły oraz samorządu w części dotyczącej arbitrażu.

12. Samorząd uczniowski ma prawo organizować i przeprowadzać sejmiki uczniowskie, w których uczestniczyć powinni zaproszeni przedstawiciele dyrekcji i rady pedagogicznej.

13. Stałym elementem obrad sejmików są interpelacje uczniowskie, na które uczniowie powinni otrzymać odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni.

14. Samorząd uczniowski zobowiązany jest do poinformowania całej społeczności uczniowskiej o wynikach i wnioskach wynikających z obrad.

15. Samorząd powinien szukać nowatorskich form współpracy z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego, czynić z nich sojuszników szkoły, patronujących jej działaniom wychowawczym oraz inicjatywom gospodarczym.

16. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mają prawo zaprosić na zebranie wybranych przedstawicieli grona pedagogicznego (wychowawcy, nauczyciele).

17. Uczniowie maja obowiązek respektowania uchwał i programów swego samorządu lub odwołania go, jeśli nie spełniłby swoich funkcji lub spełniał je źle.

III   WYMAGANIA DOTYCZĄCE STROJU SZKOLNEGO I OZNAK PRZYNALEŻNOŚCI DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 1.  Ustala się, że strojem uczniowskim codziennym jest ubiór estetyczny  w stonowanych kolorach. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje tzw. strój galowy (biało – granatowy lub czarny). 
 2. Znosi się obowiązek noszenia tarczy na rękawie stroju szkolnego i wierzchnim okryciu. Aktyw samorządu ma jednak obowiązek uświadomienia młodzieży, że noszenie tarczy, która jest symbolem szkoły, należy uważać nie za przymus, lecz zaszczyt. W tym celu trzeba przeprowadzić szeroką akcję propagandowo – informacyjną o ogólnoszkolnym zasięgu kierowana przez tzw. Mały i Duży Samorząd. 
 3. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycje szkoły, składające się na jej autonomiczny i niepowtarzalny klimat. 
 4. Organizacje szkolne maja obowiązek aktywnego udziału w organizowaniu uroczystości szkolnych typu: „Pasowanie na ucznia”, „Ostatni dzwonek”, „Pożegnanie absolwentów” itp.

IV  ZASADY HONOROWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DOTYCZĄCE NAUCZANIA, OCENIANIA I SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI ORAZ KORZYSTANIA Z WYPOSAŻENIA SZKOŁY

 1.  Szczegółowe przepisy dotyczące zasad oceniania zawarte są w SSO. 
 2. Uczeń ma prawo do: 
 • znajomości swoich praw 
 • właściwie zorganizowanego procesu szkolnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 
 • weekendów bez pracy domowej tzn. nie zadaje się zadań domowych w piątek na poniedziałek 
 • do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania informacji związanych z procesem dydaktyczno - wychowawczym 
 • znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych, a także  do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji 
 • informacji na temat kryteriów i zasad oceniania z poszczególnych przedmiotów 
 • sprawiedliwości w ocenianiu oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce 
 • poprawy oceny cząstkowej w ustalonym terminie 
 • znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań jakim będzie musiał sprostać 
 • najwyżej trzech sprawdzianów tego typu  ( z podpunktu i.) w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dzienniinformacji na temat terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 
 •  bieżącej kontroli wiadomości, również w formie „kartkówki”, obejmującej zakres treściowy ostatnich 2-3 tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 1/3 lekcji 
 • otrzymania sprawdzonej pracy pisemnej lub kartkówki w terminie 2 tygodni od jej napisania 
 • pomocy w przypadku trudności w nauce w ramach zespołu dydaktyczno - wyrównawczego 
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego 
 • korzystania z pomocy pedagoga szkolnego
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych pod opieką nauczyciela oraz korzystanie z księgozbioru biblioteki i czytelni szkolnej zgodnie z obowiązującymi regulaminami
 • udziału w zagospodarowaniu powierzonej sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą czy opiekunem sali
 • wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w godzinach obowiązkowych i nadobowiązkowych  zajęć  oraz wycieczek szkolnych 

4. Uczeń ma obowiązek:

 • punktualnego przychodzenia na zajęcia – nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć; przed rozpoczęciem lekcji przebywać na parterze w holu w miejscu do tego wyznaczonym lub na świetlicy szkolnej.
 • Przebywać na terenie szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych. Opuszczanie budynku szko9lnego bez zezwolenia stanowi poważne naruszenie regulaminu szkoły.
 • aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych
 • uzupełniania braków wynikających z absencji
 • pozostawiania uporządkowanych sal lekcyjnych
 • dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe
 • niezwłocznego zgłaszania wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy naukowych
 • zgłoszenia zguby osobistych przedmiotów w dniu zaginięcia. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych. Jeżeli to robi, czyni to na własną odpowiedzialność.
 • wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do lekcji
 • starannego prowadzenia zeszytów przedmiotowych zgodnie z wymaganiami nauczycieli
 • posiadać, zgodnie z ustalonymi zasadami, wszystkie wymagane przez nauczyciela podręczniki i przybory szkolne potrzebne do realizacji danej lekcji
 • usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach szkolnych. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole, spóźnienia lub zwolnienia z części zajęć jest pisemne zwolnienie rodziców; w razie nieobecności powyżej 7 dni zaświadczenie lekarskie
 • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach, przeglądach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami
 • obowiązuje bezwzględny zakaz pobytu uczniów na korytarzach szkolnych w czasie trwania lekcji.

 V  ZASADY UDZIELANIA POMOCY W NAUCE 

 1. Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela w ramach pracy zespołów wyrównawczych, pomocy ze strony pedagoga szkolnego oraz nauczycieli świetlicy.
 2. Uczniowie klas młodszych maja prawo oczekiwać wszechstronnej pomocy i opieki ze strony starszych kolegów.
 3. Odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie pomocy koleżeńskiej jest:

-          w klasach młodszych – Mały Samorząd

-          w klasach starszych – Duży Samorząd

4. Należy dzielić się doświadczeniem w zakresie pomocy koleżeńskiej na forum szkoły i poza nią np. na sejmikach uczniowskich organizowanych przez uczniowski aktyw samorządowy i władze oświatowe.

VI   UCZNIOWSKIE I SZKOLNE TRADYCJE 

 1. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycję szkoły, składające się na jej autonomiczny i niepowtarzalny klimat. Organizacje szkolne maja obowiązek aktywnego udziału w organizowaniu uroczystości szkolnych typu:
 • „Pasowanie na ucznia”,
 • „Ostatni dzwonek”, - pożegnanie absolwentów
 • „Uczniowie nauczycielom 14.10 – Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Wiosny – 21 marca
 • Dzień Sportu

    W Dniu Wiosny  21.03 uczniowie mają prawo zorganizować wraz z wychowawcami klas całodzienne wyjście klasy poza szkołę w celach obrzędowych lub rekreacyjnych. Inne wyjścia lub wagary są traktowane jak ucieczka, a uczestnicy takiej formy obchodów Dnia Wiosny mają jeden dzień nieusprawiedliwionej absencji.

2. Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym Szkoły

 VII  RODZAJE NAGRÓD ORAZ SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA 

1. Podstawą do przyznania nagród stanowią:

 • wyniki w nauce
 • aktywność społeczna
 • aktywna działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych
 • osiągnięcia sportowe
 • wzorowa postawa uczniowska i obywatelska
 • inne osiągnięcia ucznia

2.  Formy nagród funkcjonujące w Szkole:

 • pochwała na forum klasy
 • pochwała na apelu
 • wręczenie nagród książkowych lub rzeczowych
 • list pochwalny do rodziców
 • ulgowy lub bezpłatny udział w wycieczkach i imprezach szkolnych
 • odznaka lub dyplom wzorowego ucznia
 • przyznanie tytułu „Szkolny Nobel” dla uczniów wyróżniających się w nauce
 • inne formy wyróżnienia dla uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach życia

  3.  Nagrody przyznawane są przez Szkołę na wniosek dyrektora szkoły, poszczególnych nauczycieli lub któregoś z organów szkoły

  4.  Decyzje o przyznaniu nagród rzeczowych są opiniowane przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną, samorząd uczniowski

  5.  Szkoła informuje prawnych opiekunów ucznia o przyznanej nagrodzie

VIII  TRYB POSTĘPOWNIA W SPRAWACH KAR WRAZ Z ZASADAMI ODWOŁANIA SIĘ OD DECYZJI O ICH WYMIERZENIU

 

1.  Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia wynikających z Regulaminu Szkoły Podstawowej nr 10, a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być  ukarany  w następujący sposób:

 • upomnieniem wychowawcy 
 • upomnieniem lub naganą dyrektora 
 • upomnieniem lub naganą dyrektora udzieloną publicznie na apelu
 • upomnieniem lub naganą dyrektora udzieloną w obecności rodziców
 • odsunięciem od udziału w wycieczkach i imprezach szkolnych
 • karnym przeniesieniem do równoległej klasy

2. Kary przewidziane w pkt. 1 ppkt. a-e stosuje się za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, za naruszenie porządku szkolnego.

 • Karę wymienioną w ppkt. f  stosuje się wobec uczniów o nagannym zachowaniu i wywierających szczególnie szkodliwy wpływ na kolegów.
 • W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
 • Rodzice (opiekunowie) ukaranych uczniów mają prawo do wyczerpującego pisemnego uzasadnienia wymierzonej kary.
 • Wykonanie kary może ulec zawieszeniu na czas próbny (od 3 do 6 miesięcy).
 • Warunkiem zawieszenia kary jest uzyskanie poręczenia wychowawcy, samorządu klasowego, szkolnego, rady pedagogicznej, organizacji młodzieżowej.
 • Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny ze sprawowania.
 • Na winnych zniszczenia mienia społecznego spoczywa obowiązek naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
 • Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od upomnienia, kary lub nagany do dyrektora w formie pisemnej w ciągu 7 dni. W przypadku kary wymienionej w punkcie 1 ppkt.c  do Rzecznika Praw Uczniowskich.
3. Na wniosek dyrektora szkoły uczeń może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły w przypadku:
 • znęcania się nad kolegami
 • rozprowadzania na terenie szkoły narkotyków i innych środków odurzających
 • przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 •  uczestniczenie w bójkach i rozbojach
 • umyślnego niszczenia mienia i sprzętu szkolnego

 

IX WARUNKI ORAZ FORMY PORZYSTANIA Z POMOCY SOCJALNEJ 

 1. Podstawę do udzielania pomocy materialnej uczniowi stanowi zgłoszenie przez wychowawcę, samorząd klasowy, organizację młodzieży, personel świetlicy.
 2. Formy pomocy socjalnej udzielane uczniom naszej szkoły znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, losowej, rodzinnej  -  zapomogi materialne uzyskane z funduszu Komitetu Rodzicielskiego, TPD, działalności gospodarczej rodziców, uczniów i nauczycieli na rzecz szkoły;
 • dofinansowanie do szkolnych wycieczek i imprez
 • korzystanie z obiadów zniżkowych lub bezpłatnych

3. W uzasadnionych przypadkach zapomoga może być przekazana wychowawcy lub rodzicielskiemu komitetowi klasowemu. Osoby te dokonują zakupu zgodnego z potrzebami dziecka.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej nr 10 

w dniu...........................................

News

  


WYPRAWKA SZKOLNA


E-PODRĘCZNIKI


ARCHIWUM
2017/2018


ARCHIWUM
2016/2017


ARCHIWUM
2015/2016


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011

 
Regulamin szkoły » Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

 

Regulamin szkoły

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  W SOSNOWCU 

I  CZŁOWIEK – CZŁONEK SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI 

1. Każdy członek społeczności bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do:

 • poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej 
 • rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce i oceny swej   pracy

2. Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:

 • szanować godność osobistą, dobre imię i własność wszystkich członków społeczności szkolnej 
 • przestrzegać zasad poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi 
 • jeśli ma przyznaną władzę (opiekę) nad innymi osobami, musi dbać o dobro podległych sobie i o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowań i osiągnięć 
 • przestrzegać prawo szkolnego 
 • dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd
3. Nikt nie ma prawa do:
 • wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji czy zbiorowości (większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka

Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada, proporcjonalnie do dojrzałości, wieku, kwalifikacji czy funkcji za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.

 II    SPOSÓB POWOŁYWANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

Samorząd Szkolny jest organem przedstawicielskim społeczności szkolnej, współgospodarzem szkoły, reprezentuje społeczność uczniowską.

 1. Samorząd klasowy powoływany jest w pierwszym tygodniu roku szkolnego w oparciu o ordynację wyborczą opracowaną przez uczniów danej klasy. Warunkiem przyjęcia ordynacji jest spełnienie wymogu samorządności i demokracji. W wyborach klasowych należy uwzględnić potrzeby i możliwości zespołu klasowego, poziom uświadomienia kultury politycznej uczniów. 
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Szkolnego określa regulamin. Zarząd samorządu zostaje powołany w drodze wyborów w 2 tygodniu  września. Kadencja trwa jeden rok szkolny. 
 3. Wybory przeprowadza się zgodnie z demokratyczną ordynacją wyborczą opracowaną i przyjętą przez samych uczniów na zebraniu wyborczym. 
 4. Wybory są powszechne, tajne, równe, bezpośrednie i składają się z następujących etapów: 
 • zgłoszenie kandydatów (3 – 5 osób) przez samorządy klasowe 
 •  ogólnoszkolna kampania wyborcza - prowadzona na forum ogólnoszkolnym i w klasach z wykorzystaniem dostępnych uczniom środków propagandy werbalnej i wizualnej zgodnie z sadami etyki. Akcja o charakterze propagandowo – informacyjnym ma na celu zapoznanie uczniów z kandydatami i ich programami
 • głosowanie klasowe 
 • ogłoszenie wyników i ukonstytuowanie Rady Samorządu Uczniowskiego.

5. Samorząd szkolny może być odwołany - votum nieufności (oraz jego uzasadnienie) w stosunku do samorządu lub jego członków może zgłaszać dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna, nauczyciel, zespół uczniów, a także działające na terenie szkoły organizacje młodzieżowe. Zmiany w składzie muszą być zatwierdzone przez zabranie przedstawicieli samorządów klasowych bezwzględną większością głosów.

6. Zmiany personalne w organach samorządowych należy przeprowadzić w wypadku naruszenia norm współżycia grupowego, destrukcyjnego wpływu na atmosferę zrozumienia, partnerstwa, aktywności w szkole, ograniczeń rozwoju demokracji i uspołecznienia życia szkolnego.

7. Samorząd uczniowski określa regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, i jest uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

8. Przedstawiciele samorządu i dyrekcja szkoły zobowiązani są do omawiania pracy szkoły i jej problemów na spotkaniach zwyczajnych (raz na kwartał w wyznaczonym dniu) i nadzwyczajnych.

9. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć w podsumowujących posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniów. Przysługuje im prawo głosu w dyskusji na zasadach partnerskich i demokratycznych.

10. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mają obowiązek na spotkaniach z dyrekcją, członkami rady pedagogicznej i rady szkoły reprezentować i bronić interesów Szkoły i społeczności uczniowskiej, ustalić priorytet pomocy dla najuboższych, włączyć się w realizację programu wychowawczego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10.

11. Samorząd jest jednym z arbitrów w konfliktach między uczniami i nauczycielami. Sposoby rozwiązywania konfliktów określa regulamin szkoły oraz samorządu w części dotyczącej arbitrażu.

12. Samorząd uczniowski ma prawo organizować i przeprowadzać sejmiki uczniowskie, w których uczestniczyć powinni zaproszeni przedstawiciele dyrekcji i rady pedagogicznej.

13. Stałym elementem obrad sejmików są interpelacje uczniowskie, na które uczniowie powinni otrzymać odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni.

14. Samorząd uczniowski zobowiązany jest do poinformowania całej społeczności uczniowskiej o wynikach i wnioskach wynikających z obrad.

15. Samorząd powinien szukać nowatorskich form współpracy z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego, czynić z nich sojuszników szkoły, patronujących jej działaniom wychowawczym oraz inicjatywom gospodarczym.

16. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mają prawo zaprosić na zebranie wybranych przedstawicieli grona pedagogicznego (wychowawcy, nauczyciele).

17. Uczniowie maja obowiązek respektowania uchwał i programów swego samorządu lub odwołania go, jeśli nie spełniłby swoich funkcji lub spełniał je źle.

III   WYMAGANIA DOTYCZĄCE STROJU SZKOLNEGO I OZNAK PRZYNALEŻNOŚCI DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 1.  Ustala się, że strojem uczniowskim codziennym jest ubiór estetyczny  w stonowanych kolorach. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje tzw. strój galowy (biało – granatowy lub czarny). 
 2. Znosi się obowiązek noszenia tarczy na rękawie stroju szkolnego i wierzchnim okryciu. Aktyw samorządu ma jednak obowiązek uświadomienia młodzieży, że noszenie tarczy, która jest symbolem szkoły, należy uważać nie za przymus, lecz zaszczyt. W tym celu trzeba przeprowadzić szeroką akcję propagandowo – informacyjną o ogólnoszkolnym zasięgu kierowana przez tzw. Mały i Duży Samorząd. 
 3. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycje szkoły, składające się na jej autonomiczny i niepowtarzalny klimat. 
 4. Organizacje szkolne maja obowiązek aktywnego udziału w organizowaniu uroczystości szkolnych typu: „Pasowanie na ucznia”, „Ostatni dzwonek”, „Pożegnanie absolwentów” itp.

IV  ZASADY HONOROWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DOTYCZĄCE NAUCZANIA, OCENIANIA I SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI ORAZ KORZYSTANIA Z WYPOSAŻENIA SZKOŁY

 1.  Szczegółowe przepisy dotyczące zasad oceniania zawarte są w SSO. 
 2. Uczeń ma prawo do: 
 • znajomości swoich praw 
 • właściwie zorganizowanego procesu szkolnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 
 • weekendów bez pracy domowej tzn. nie zadaje się zadań domowych w piątek na poniedziałek 
 • do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania informacji związanych z procesem dydaktyczno - wychowawczym 
 • znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych, a także  do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji 
 • informacji na temat kryteriów i zasad oceniania z poszczególnych przedmiotów 
 • sprawiedliwości w ocenianiu oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce 
 • poprawy oceny cząstkowej w ustalonym terminie 
 • znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań jakim będzie musiał sprostać 
 • najwyżej trzech sprawdzianów tego typu  ( z podpunktu i.) w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dzienniinformacji na temat terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 
 •  bieżącej kontroli wiadomości, również w formie „kartkówki”, obejmującej zakres treściowy ostatnich 2-3 tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 1/3 lekcji 
 • otrzymania sprawdzonej pracy pisemnej lub kartkówki w terminie 2 tygodni od jej napisania 
 • pomocy w przypadku trudności w nauce w ramach zespołu dydaktyczno - wyrównawczego 
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego 
 • korzystania z pomocy pedagoga szkolnego
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych pod opieką nauczyciela oraz korzystanie z księgozbioru biblioteki i czytelni szkolnej zgodnie z obowiązującymi regulaminami
 • udziału w zagospodarowaniu powierzonej sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą czy opiekunem sali
 • wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w godzinach obowiązkowych i nadobowiązkowych  zajęć  oraz wycieczek szkolnych 

4. Uczeń ma obowiązek:

 • punktualnego przychodzenia na zajęcia – nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć; przed rozpoczęciem lekcji przebywać na parterze w holu w miejscu do tego wyznaczonym lub na świetlicy szkolnej.
 • Przebywać na terenie szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych. Opuszczanie budynku szko9lnego bez zezwolenia stanowi poważne naruszenie regulaminu szkoły.
 • aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych
 • uzupełniania braków wynikających z absencji
 • pozostawiania uporządkowanych sal lekcyjnych
 • dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe
 • niezwłocznego zgłaszania wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy naukowych
 • zgłoszenia zguby osobistych przedmiotów w dniu zaginięcia. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych. Jeżeli to robi, czyni to na własną odpowiedzialność.
 • wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do lekcji
 • starannego prowadzenia zeszytów przedmiotowych zgodnie z wymaganiami nauczycieli
 • posiadać, zgodnie z ustalonymi zasadami, wszystkie wymagane przez nauczyciela podręczniki i przybory szkolne potrzebne do realizacji danej lekcji
 • usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach szkolnych. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole, spóźnienia lub zwolnienia z części zajęć jest pisemne zwolnienie rodziców; w razie nieobecności powyżej 7 dni zaświadczenie lekarskie
 • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach, przeglądach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami
 • obowiązuje bezwzględny zakaz pobytu uczniów na korytarzach szkolnych w czasie trwania lekcji.

 V  ZASADY UDZIELANIA POMOCY W NAUCE 

 1. Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela w ramach pracy zespołów wyrównawczych, pomocy ze strony pedagoga szkolnego oraz nauczycieli świetlicy.
 2. Uczniowie klas młodszych maja prawo oczekiwać wszechstronnej pomocy i opieki ze strony starszych kolegów.
 3. Odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie pomocy koleżeńskiej jest:

-          w klasach młodszych – Mały Samorząd

-          w klasach starszych – Duży Samorząd

4. Należy dzielić się doświadczeniem w zakresie pomocy koleżeńskiej na forum szkoły i poza nią np. na sejmikach uczniowskich organizowanych przez uczniowski aktyw samorządowy i władze oświatowe.

VI   UCZNIOWSKIE I SZKOLNE TRADYCJE 

 1. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycję szkoły, składające się na jej autonomiczny i niepowtarzalny klimat. Organizacje szkolne maja obowiązek aktywnego udziału w organizowaniu uroczystości szkolnych typu:
 • „Pasowanie na ucznia”,
 • „Ostatni dzwonek”, - pożegnanie absolwentów
 • „Uczniowie nauczycielom 14.10 – Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Wiosny – 21 marca
 • Dzień Sportu

    W Dniu Wiosny  21.03 uczniowie mają prawo zorganizować wraz z wychowawcami klas całodzienne wyjście klasy poza szkołę w celach obrzędowych lub rekreacyjnych. Inne wyjścia lub wagary są traktowane jak ucieczka, a uczestnicy takiej formy obchodów Dnia Wiosny mają jeden dzień nieusprawiedliwionej absencji.

2. Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym Szkoły

 VII  RODZAJE NAGRÓD ORAZ SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA 

1. Podstawą do przyznania nagród stanowią:

 • wyniki w nauce
 • aktywność społeczna
 • aktywna działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych
 • osiągnięcia sportowe
 • wzorowa postawa uczniowska i obywatelska
 • inne osiągnięcia ucznia

2.  Formy nagród funkcjonujące w Szkole:

 • pochwała na forum klasy
 • pochwała na apelu
 • wręczenie nagród książkowych lub rzeczowych
 • list pochwalny do rodziców
 • ulgowy lub bezpłatny udział w wycieczkach i imprezach szkolnych
 • odznaka lub dyplom wzorowego ucznia
 • przyznanie tytułu „Szkolny Nobel” dla uczniów wyróżniających się w nauce
 • inne formy wyróżnienia dla uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach życia

  3.  Nagrody przyznawane są przez Szkołę na wniosek dyrektora szkoły, poszczególnych nauczycieli lub któregoś z organów szkoły

  4.  Decyzje o przyznaniu nagród rzeczowych są opiniowane przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną, samorząd uczniowski

  5.  Szkoła informuje prawnych opiekunów ucznia o przyznanej nagrodzie

VIII  TRYB POSTĘPOWNIA W SPRAWACH KAR WRAZ Z ZASADAMI ODWOŁANIA SIĘ OD DECYZJI O ICH WYMIERZENIU

 

1.  Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia wynikających z Regulaminu Szkoły Podstawowej nr 10, a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być  ukarany  w następujący sposób:

 • upomnieniem wychowawcy 
 • upomnieniem lub naganą dyrektora 
 • upomnieniem lub naganą dyrektora udzieloną publicznie na apelu
 • upomnieniem lub naganą dyrektora udzieloną w obecności rodziców
 • odsunięciem od udziału w wycieczkach i imprezach szkolnych
 • karnym przeniesieniem do równoległej klasy

2. Kary przewidziane w pkt. 1 ppkt. a-e stosuje się za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, za naruszenie porządku szkolnego.

 • Karę wymienioną w ppkt. f  stosuje się wobec uczniów o nagannym zachowaniu i wywierających szczególnie szkodliwy wpływ na kolegów.
 • W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
 • Rodzice (opiekunowie) ukaranych uczniów mają prawo do wyczerpującego pisemnego uzasadnienia wymierzonej kary.
 • Wykonanie kary może ulec zawieszeniu na czas próbny (od 3 do 6 miesięcy).
 • Warunkiem zawieszenia kary jest uzyskanie poręczenia wychowawcy, samorządu klasowego, szkolnego, rady pedagogicznej, organizacji młodzieżowej.
 • Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny ze sprawowania.
 • Na winnych zniszczenia mienia społecznego spoczywa obowiązek naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
 • Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od upomnienia, kary lub nagany do dyrektora w formie pisemnej w ciągu 7 dni. W przypadku kary wymienionej w punkcie 1 ppkt.c  do Rzecznika Praw Uczniowskich.
3. Na wniosek dyrektora szkoły uczeń może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły w przypadku:
 • znęcania się nad kolegami
 • rozprowadzania na terenie szkoły narkotyków i innych środków odurzających
 • przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 •  uczestniczenie w bójkach i rozbojach
 • umyślnego niszczenia mienia i sprzętu szkolnego

 

IX WARUNKI ORAZ FORMY PORZYSTANIA Z POMOCY SOCJALNEJ 

 1. Podstawę do udzielania pomocy materialnej uczniowi stanowi zgłoszenie przez wychowawcę, samorząd klasowy, organizację młodzieży, personel świetlicy.
 2. Formy pomocy socjalnej udzielane uczniom naszej szkoły znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, losowej, rodzinnej  -  zapomogi materialne uzyskane z funduszu Komitetu Rodzicielskiego, TPD, działalności gospodarczej rodziców, uczniów i nauczycieli na rzecz szkoły;
 • dofinansowanie do szkolnych wycieczek i imprez
 • korzystanie z obiadów zniżkowych lub bezpłatnych

3. W uzasadnionych przypadkach zapomoga może być przekazana wychowawcy lub rodzicielskiemu komitetowi klasowemu. Osoby te dokonują zakupu zgodnego z potrzebami dziecka.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej nr 10 

w dniu...........................................

News

  


PLAN LEKCJI 


RODZICE KLAS PIERWSZYCH


STYPENDIUM

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011