Regulamin

Regulamin Samorządy Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sosnowcu

                         PODSTAWA PRAWNA:

Samorząd Uczniowski działa na podstawie;

1.Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, poz. 425 z późniejszymi zmianami)

2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 10 w Sosnowcu.

3.Ustawy  z dnia 26 stycznia  1982r.  „Karta Nauczyciela” z późniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowych statutów.                                                  

                                  ROZDZIAŁ I                              

                                                  §1

 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy, prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego. 
 2. Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
 3. Ze względu na wiek uczniów w szkole występuje podział na tzw. mały samorząd skupiający uczniów klas I-III oraz  samorząd uczniowski składający się z uczniów klas IV-VI                                                      

                                                  §2

             KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

3.  Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu

współdziałania z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i radą rodziców. SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

4. Główne zadania samorządu to:

1)      obrona praw i godności uczniów,

2)      integracja zespołów klasowych,

3)      czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

4)      wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność placówki,

5)      organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów

   i możliwościami organizacyjnymi szkoły,

6)      przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, współpraca ze szkolnym rzecznikiem praw ucznia,

7)      organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji lub mających trudności w nauce,

8)      podejmowanie wszechstronnych działań zachęcających uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

9)      promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,

10)  mediacja w sytuacjach konfliktowych,

11)  gromadzenie funduszy na własną działalność,

12)    reprezentowanie szkoły na forum miasta i województwa,

13)   troska o honor szkoły,

14)   troska o mienie szkolne,

15)   dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

16)  włączać się w realizację programów wychowawczego i profilaktyki,

17)  uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej

18)  informowania całej społeczności szkolnej o istotnych dla nich sprawach, wnioskach wypływających z posiedzeń rady lub rzeczach odbywających sie na terenie szkoły

19)  do aktywnego udziału w podtrzymywaniu szkolnych tradycji i zwyczajów

20)  współpracy z rodzicami w ramach działań wychowawczych

21)  współpracy z innymi organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi

22)  głosu opartego na zasadach demokratycznych i partnerskich w dyskusji dotyczącej   społeczności uczniowskiej

5. Samorząd Uczniowski może przedstawić wnioski i opinie radzie pedagogicznej oraz

dyrektorowi szkoły we wszystkich sprawach dotyczących uczniów, a w szczególności  realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami

      i stawianymi wymaganiami;

1)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu;

2)      prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania

      uczniów;

3)      prawo redagowania gazetek szkolnych;

4)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

      zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły

     w  porozumieniu z  dyrektorem;

6. Opinii Samorządu może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

7. Samorząd ma prawo do wyróżniania szczególnie aktywnych uczniów na forum szkoły poprzez:

1)      prezentowanie ich sylwetek podczas apelu Samorządu Uczniowskiego

2)      wnioskowanie o nagrodę dyrektora szkoły

3)      wpis do kroniki szkoły

4)      wręczenie nagród rzeczowych

5)      wręczenie odznaki wzorowego ucznia

6)      ufundowanie nagród  dla laureatów konkursów

8. Samorząd w porozumieniu z opiekunem lub dyrektorem szkoły ma prawo do ukarania uczniów, którzy nie przestrzegają zasad obowiązujących w szkole, właściwej  postawy lub łamiących kodeks ucznia. System kar i nagan jest oparty na statucie i przewiduje:

1)    udzielanie nagany na forum klasy, do której uczęszcza uczeń

2)    upomnienie podczas apelu szkolnego

3)    w przypadku ucznia będącego członkiem SU na wniosek opiekuna Samorządu Uczniowskiego rada pedagogiczna może zawiesić lub odwołać takiego ucznia z aktualnie wykonywanej funkcji

4)    wykonywanie kary można zawiesić na czas próby (nie dłużej niż 3 miesiące) jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, dyrektora Szkoły czy rady pedagogicznej

5)    uczniowi przysługuje prawo odwołania się od ustanowionej kary do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia, a dyrektor jest zobowiązany w terminie do 7 dni udzielić odpowiedzi odwołującemu sie uczniowi 

                                                 §3

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

   1)  samorządy klasowe w składzie:

      a)  przewodniczący klasy,

      b)  zastępca przewodniczącego,

      c)  skarbnik, sekretarz

2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:

   1) przewodniczący,

   2) dwóch zastępców przewodniczącego,

3. Dla realizacji swoich zadań SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas

powoływania sekcji określa zakres jej działalności i kompetencje, przewodniczącego oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

4. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli oraz dyrektora, przewodniczy zebraniom SU.

5. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele opiekunowie. Są oni doradcami, a zarazem rzecznikami interesów SU na forum rady pedagogicznej.

                                                §4

            Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd klasowy:

1)      reprezentuje klasę na zewnątrz,

2)      współpracuje z radą SU,

3)      organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),

4)      wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

5)      przy udziale wychowawcy organizuje pomoc koleżeńską.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:

1)      uchwala regulamin SU,

2)      podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,

3)      podejmuje działania w ramach kompetencji SU,

4)      ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

5)      opiniuje wybór opiekuna SU,

6)      dba o wystrój szkoły oraz gazetkę SU.

7)      czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

8)      pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

9)      rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

10)  występuje z wnioskami do dyrektora Szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców

w ramach swoich kompetencji.

                                               §5

              Tryb wyboru organów samorządu uczniowskiego

 1. Wybory do rady SU są powszechne, tajne i bezpośrednie. Przebiegają w myśl demokratycznej ordynacji wyborczej.
 2. Wybory do rady SU  poprzedza akcja wyborcza prowadzona na forum ogólnoszkolnym z wykorzystaniem dostępnych uczniom środków. Nie może ona zakłócać przebiegu pracy szkoły.
 3. Kandydaci do samorządu wyłaniani są spośród uczniów  w czerwcu.
 4. Wybory odbywają się do końca września, nad ich przebiegiem czuwają opiekunowie SU.
 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa rok.
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opiekunowie ogłaszają wybory uzupełniające.
 7. Samorządy klasowe powoływane są do 15 września każdego roku szkolnego w oparciu o ustaloną w szkole ordynację wyborczą, która spełnia wymogi równości, samorządności i demokracji.

                                                    §6

                     Tryb wyboru opiekunów samorządu uczniowskiego

 1. Opiekunowie są doradcami służącymi wsparciem, pomocą i doświadczeniem w pracach samorządu. Opiekun uczestniczy we wszystkich formach pracy SU.
 2. Warunkiem wyboru kandydata  na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
 3. Dwóch opiekunów zostaje wyłonionych na drodze powszechnych i tajnych wyborów, przeprowadzonych do końca września wśród całej społeczności szkolnej.  
 4.  Kadencja Opiekuna SU trwa 3 lata.
 1. Opiekun SU w trakcie roku szkolnego może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce dyrektor szkoły  powołuje nowego opiekuna, którego kadencja trwa do ogłoszenia ponownych wyborów.

                                                     §7

                   TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

1. Rada SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 7 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

2. Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, jej odpis poświadczony  przez przewodniczącego i opiekuna SU. 

                                                     §8

                      TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

1. Uchwały podejmuje rada SU podczas posiedzenia wszystkich rad klasowych, po uzyskaniu większości głosów.

2. Zebrania i uchwały rady SU są protokołowane.

                                                       §9

                         TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

1. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z regulaminem, statutem szkoły lub narusza interes uczniów, przewodniczący rady zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

2. W przypadku zawieszenia uchwały, opiekunowie i rada podejmują stosowne działania w terminie do 14 oraz uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

3. W sprawach spornych rada SU i opiekunowie odwołują się do dyrektora szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły szczegółowo reguluje statut.

                                                    §10

                          FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:

  1)  z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów i in.,

  3)  ze sprzedaży surowców wtórnych,

  4)  ze środków przekazanych przez sponsorów,

  5)  z innych źródeł.

2. Za finanse samorządu odpowiadają opiekunowie. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego, zgromadzone środki przekazywane są na konto rady rodziców z odpowiednią adnotacją.

                                                      §10

1. Samorząd Uczniowski może być odwołany w przypadku rażącego naruszenia praw obowiązujących na ternie szkoły, złamanie zasad współżycia grupowego,   destrukcyjnego  wpływu na atmosferę zrozumienia, partnerstwa i demokracji. Votum nieufności wobec Samorządu Uczniowskiego lub jego poszczególnych przedstawicieli  może zgłosić dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, organizacje młodzieżowe lub zespół uczniów w postaci pisemnej i umotywowanej petycji. Zmiany w składzie Samorządu Uczniowskiego muszą być zatwierdzone na zebraniu otwartym bezwzględną większością głosów.

                                                      §11

                   TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE 

1. Wnioski o dokonanie zmian w regulaminie mogą być składane do przewodniczącego SU przez minimum 3 członków rady SU.

2. Zmiany w regulaminie SU uchwala rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

                                                       §12

                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany każdej wybranej radzie, dostępny dla wszystkich uczniów w bibliotece szkolnej oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących samorządu decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunami SU.

News

  


WYPRAWKA SZKOLNA


E-PODRĘCZNIKI


ARCHIWUM
2017/2018


ARCHIWUM
2016/2017


ARCHIWUM
2015/2016


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011

 
Regulamin » Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

 

Regulamin

Regulamin Samorządy Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sosnowcu

                         PODSTAWA PRAWNA:

Samorząd Uczniowski działa na podstawie;

1.Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, poz. 425 z późniejszymi zmianami)

2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 10 w Sosnowcu.

3.Ustawy  z dnia 26 stycznia  1982r.  „Karta Nauczyciela” z późniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowych statutów.                                                  

                                  ROZDZIAŁ I                              

                                                  §1

 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy, prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego. 
 2. Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
 3. Ze względu na wiek uczniów w szkole występuje podział na tzw. mały samorząd skupiający uczniów klas I-III oraz  samorząd uczniowski składający się z uczniów klas IV-VI                                                      

                                                  §2

             KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

3.  Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu

współdziałania z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i radą rodziców. SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

4. Główne zadania samorządu to:

1)      obrona praw i godności uczniów,

2)      integracja zespołów klasowych,

3)      czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

4)      wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność placówki,

5)      organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów

   i możliwościami organizacyjnymi szkoły,

6)      przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, współpraca ze szkolnym rzecznikiem praw ucznia,

7)      organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji lub mających trudności w nauce,

8)      podejmowanie wszechstronnych działań zachęcających uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

9)      promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,

10)  mediacja w sytuacjach konfliktowych,

11)  gromadzenie funduszy na własną działalność,

12)    reprezentowanie szkoły na forum miasta i województwa,

13)   troska o honor szkoły,

14)   troska o mienie szkolne,

15)   dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

16)  włączać się w realizację programów wychowawczego i profilaktyki,

17)  uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej

18)  informowania całej społeczności szkolnej o istotnych dla nich sprawach, wnioskach wypływających z posiedzeń rady lub rzeczach odbywających sie na terenie szkoły

19)  do aktywnego udziału w podtrzymywaniu szkolnych tradycji i zwyczajów

20)  współpracy z rodzicami w ramach działań wychowawczych

21)  współpracy z innymi organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi

22)  głosu opartego na zasadach demokratycznych i partnerskich w dyskusji dotyczącej   społeczności uczniowskiej

5. Samorząd Uczniowski może przedstawić wnioski i opinie radzie pedagogicznej oraz

dyrektorowi szkoły we wszystkich sprawach dotyczących uczniów, a w szczególności  realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami

      i stawianymi wymaganiami;

1)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu;

2)      prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania

      uczniów;

3)      prawo redagowania gazetek szkolnych;

4)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

      zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły

     w  porozumieniu z  dyrektorem;

6. Opinii Samorządu może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

7. Samorząd ma prawo do wyróżniania szczególnie aktywnych uczniów na forum szkoły poprzez:

1)      prezentowanie ich sylwetek podczas apelu Samorządu Uczniowskiego

2)      wnioskowanie o nagrodę dyrektora szkoły

3)      wpis do kroniki szkoły

4)      wręczenie nagród rzeczowych

5)      wręczenie odznaki wzorowego ucznia

6)      ufundowanie nagród  dla laureatów konkursów

8. Samorząd w porozumieniu z opiekunem lub dyrektorem szkoły ma prawo do ukarania uczniów, którzy nie przestrzegają zasad obowiązujących w szkole, właściwej  postawy lub łamiących kodeks ucznia. System kar i nagan jest oparty na statucie i przewiduje:

1)    udzielanie nagany na forum klasy, do której uczęszcza uczeń

2)    upomnienie podczas apelu szkolnego

3)    w przypadku ucznia będącego członkiem SU na wniosek opiekuna Samorządu Uczniowskiego rada pedagogiczna może zawiesić lub odwołać takiego ucznia z aktualnie wykonywanej funkcji

4)    wykonywanie kary można zawiesić na czas próby (nie dłużej niż 3 miesiące) jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, dyrektora Szkoły czy rady pedagogicznej

5)    uczniowi przysługuje prawo odwołania się od ustanowionej kary do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia, a dyrektor jest zobowiązany w terminie do 7 dni udzielić odpowiedzi odwołującemu sie uczniowi 

                                                 §3

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

   1)  samorządy klasowe w składzie:

      a)  przewodniczący klasy,

      b)  zastępca przewodniczącego,

      c)  skarbnik, sekretarz

2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:

   1) przewodniczący,

   2) dwóch zastępców przewodniczącego,

3. Dla realizacji swoich zadań SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas

powoływania sekcji określa zakres jej działalności i kompetencje, przewodniczącego oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

4. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli oraz dyrektora, przewodniczy zebraniom SU.

5. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele opiekunowie. Są oni doradcami, a zarazem rzecznikami interesów SU na forum rady pedagogicznej.

                                                §4

            Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd klasowy:

1)      reprezentuje klasę na zewnątrz,

2)      współpracuje z radą SU,

3)      organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),

4)      wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

5)      przy udziale wychowawcy organizuje pomoc koleżeńską.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:

1)      uchwala regulamin SU,

2)      podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,

3)      podejmuje działania w ramach kompetencji SU,

4)      ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

5)      opiniuje wybór opiekuna SU,

6)      dba o wystrój szkoły oraz gazetkę SU.

7)      czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

8)      pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

9)      rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

10)  występuje z wnioskami do dyrektora Szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców

w ramach swoich kompetencji.

                                               §5

              Tryb wyboru organów samorządu uczniowskiego

 1. Wybory do rady SU są powszechne, tajne i bezpośrednie. Przebiegają w myśl demokratycznej ordynacji wyborczej.
 2. Wybory do rady SU  poprzedza akcja wyborcza prowadzona na forum ogólnoszkolnym z wykorzystaniem dostępnych uczniom środków. Nie może ona zakłócać przebiegu pracy szkoły.
 3. Kandydaci do samorządu wyłaniani są spośród uczniów  w czerwcu.
 4. Wybory odbywają się do końca września, nad ich przebiegiem czuwają opiekunowie SU.
 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa rok.
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opiekunowie ogłaszają wybory uzupełniające.
 7. Samorządy klasowe powoływane są do 15 września każdego roku szkolnego w oparciu o ustaloną w szkole ordynację wyborczą, która spełnia wymogi równości, samorządności i demokracji.

                                                    §6

                     Tryb wyboru opiekunów samorządu uczniowskiego

 1. Opiekunowie są doradcami służącymi wsparciem, pomocą i doświadczeniem w pracach samorządu. Opiekun uczestniczy we wszystkich formach pracy SU.
 2. Warunkiem wyboru kandydata  na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
 3. Dwóch opiekunów zostaje wyłonionych na drodze powszechnych i tajnych wyborów, przeprowadzonych do końca września wśród całej społeczności szkolnej.  
 4.  Kadencja Opiekuna SU trwa 3 lata.
 1. Opiekun SU w trakcie roku szkolnego może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce dyrektor szkoły  powołuje nowego opiekuna, którego kadencja trwa do ogłoszenia ponownych wyborów.

                                                     §7

                   TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

1. Rada SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 7 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

2. Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, jej odpis poświadczony  przez przewodniczącego i opiekuna SU. 

                                                     §8

                      TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

1. Uchwały podejmuje rada SU podczas posiedzenia wszystkich rad klasowych, po uzyskaniu większości głosów.

2. Zebrania i uchwały rady SU są protokołowane.

                                                       §9

                         TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

1. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z regulaminem, statutem szkoły lub narusza interes uczniów, przewodniczący rady zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

2. W przypadku zawieszenia uchwały, opiekunowie i rada podejmują stosowne działania w terminie do 14 oraz uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

3. W sprawach spornych rada SU i opiekunowie odwołują się do dyrektora szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły szczegółowo reguluje statut.

                                                    §10

                          FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:

  1)  z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów i in.,

  3)  ze sprzedaży surowców wtórnych,

  4)  ze środków przekazanych przez sponsorów,

  5)  z innych źródeł.

2. Za finanse samorządu odpowiadają opiekunowie. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego, zgromadzone środki przekazywane są na konto rady rodziców z odpowiednią adnotacją.

                                                      §10

1. Samorząd Uczniowski może być odwołany w przypadku rażącego naruszenia praw obowiązujących na ternie szkoły, złamanie zasad współżycia grupowego,   destrukcyjnego  wpływu na atmosferę zrozumienia, partnerstwa i demokracji. Votum nieufności wobec Samorządu Uczniowskiego lub jego poszczególnych przedstawicieli  może zgłosić dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, organizacje młodzieżowe lub zespół uczniów w postaci pisemnej i umotywowanej petycji. Zmiany w składzie Samorządu Uczniowskiego muszą być zatwierdzone na zebraniu otwartym bezwzględną większością głosów.

                                                      §11

                   TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE 

1. Wnioski o dokonanie zmian w regulaminie mogą być składane do przewodniczącego SU przez minimum 3 członków rady SU.

2. Zmiany w regulaminie SU uchwala rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

                                                       §12

                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany każdej wybranej radzie, dostępny dla wszystkich uczniów w bibliotece szkolnej oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących samorządu decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunami SU.

News

  


PLAN LEKCJI 


RODZICE KLAS PIERWSZYCH


STYPENDIUM

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011