Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA  PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

W SOSNOWCU

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1.    Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2.    Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ).

3.    Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. )

4.    Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

5.    Statut Szkoły Podstawowej nr 10 w Sosnowcu.

6.    Program wychowawczy SP nr 10.

7.    Program profilaktyczny SP nr 10.

 

MISJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W SOSNOWCU

 

      Zasadą działania szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej i możliwość współdecydowania o ważnych sprawach szkoły. Dostrzegamy w każdym uczniu ukryte zdolności i rozwijamy je kierując się zasadą wiary w możliwości rozwojowe dziecka.

      Uczymy twórczego i krytycznego myślenia, pomagamy zrozumieć świat i lepiej sobie w nim radzić. Uczniowie potrafią świadomie i odpowiedzialnie decydować o sobie.

     Przygotowujemy do życia w nowoczesnym świecie, uczymy języków obcych, posługiwania się technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi, korzystania ze źródeł wiedzy, wprowadzamy w świat nauki i kultury. Budujemy poczucie dumy z miejsca zamieszkania.

     Każdy uczeń osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości dzięki rozwojowi zainteresowań i talentów w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Kładziemy szczególny nacisk na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przestrzeganie praw dziecka.

    Nas uczniowie chcą i umieją się uczyć, doceniają potrzebę stałego pogłębiania wiedzy, rozumieją sens nauki, są motywowani pozytywnie do kształcenia się.

    W szkole panuje życzliwa, serdeczna, pełna wzajemnego szacunku atmosfera sprzyjająca rozwojowi społecznemu uczniów. Uczymy tolerancji, współdziałania, wrażliwości, odpowiedzialności za siebie i innych, konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów, szacunku dla tradycji.

 

WIZJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W SOSNOWCU

 

        Naszym nadrzędnym celem jest dobro dziecka. Zapewniamy uczniom profesjonalną opiekę, zdobywanie wiadomości i umiejętności niezbędnych w życiu, pozwalających odnosić sukcesy w dalszej edukacji.

        Uczniowie doceniają potrzebę stałego pogłębiania wiedzy, są świadomi swoich możliwości oraz potrzeb, ciekawi świata i siebie, są przygotowani do samokształcenia.

        Przyjazna atmosfera w szkole, poczucie bezpieczeństwa, serdeczność, tolerancja oraz wsparcie ze strony rodziców i instytucji zewnętrznych sprawiają, że uczniowie szanują uniwersalne wartości: są uczciwi, otwarci na innych, koleżeńscy, odpowiedzialni, obowiązkowi, kochają swoja rodzinę, ojczyznę i świat, potrafią rozwiązywać problemy, wykazują się wysoką kulturą osobistą, są tolerancyjni.

        W procesie kształcenia i wychowania dużą wagę przywiązujemy do rozwoju fizycznego oraz dbania o zdrowie naszych uczniów.

        Praca, zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych,  jest doceniana i przynosi im wiele satysfakcji. Nauczyciele są dla uczniów przewodnikami, autorytetami i przyjaciółmi wspierającymi ich prawidłowy rozwój.

        Wszyscy, tworzący społeczność szkolną, odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości i potrzeb.

 

MODEL ABSOLWENTA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W SOSNOWCU

 

         Zakładamy, że absolwenta Szkoły Podstawowej nr 10 w Sosnowcu, jako obywatela Europy XXI wieku cechować będzie:

 
Ciekawość świata               

 • pragnienie  poszerzania swoich wiadomości i umiejętności
 • chęć do nauki
 • wrażliwość na piękno świata
 • znajomość symboli narodowych oraz szacunek dla nich
 • wykorzystywanie technik multimedialnych
 • znajomość historii i tradycji kraju oraz regionu 
 • twórcze myślenie
 • świadomość potrzeby nieustannego kształcenia się i rozwoju
 • sprawne posługiwanie się językiem polskim
 • aktywne uczestnictwo w życiu społeczno- kulturalnym miasta i regionu

Odpowiedzialność

 • podejmowanie działań i przewidywanie ich konsekwencji
 • właściwe korzystanie z zasad demokracji 
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • radość  z sukcesów i umiejętność godzenia się z porażkami 
 • rozpoznawanie swoich słabych stron i praca nad nimi 
 • umiejętność  dokonania realnej samooceny
 • wierność zasadom etycznym
 • rozsądne korzystanie ze swoich praw i przestrzeganie obowiązków
 • wyrażanie siebie w sposób akceptowalny społecznie
 • wywiązywanie się z obowiązków w sposób zadowalający siebie i innych

Otwartość

 • łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • umiejętność współdziałania w grupie
 • prezentowania swojego punktu widzenia z zachowaniem szacunku dla poglądów innych 
 • zdolności organizacyjne i samodzielność
 • wiara w siebie
 • umiejętność budowania z innymi  właściwych relacji opartych na szacunku, tolerancji i zrozumieniu
 • znajomość  norm dobrego zachowania oraz postępowanie według nich

Uczciwość

 • umiejętność odróżniania dobra od zła
 • prawdomówność

Tolerancja

 • świadomość  różnic między ludźmi, jako zjawiska naturalnego
 • wrażliwość na potrzeby innych

Krytycyzm 

 • asertywność
 • umiejętność selekcjonowania  i porządkowania informacji pod kątem ich przydatności do określonego celu
 • świadomość negatywnego wpływu uzależnień na swój organizm

PRIORYTETY     SZKOŁY

 Jesteśmy po to, aby:

Nasi uczniowie :

Byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie

Ich rodzice:

Darzyli nas zaufaniem i otrzymywali pomoc w procesie wychowania oraz nauczania swoich dzieci

Pracownicy szkoły:

Czerpali radość i satysfakcję z wykonanej pracy

Szkoła:

Cieszyła się uznaniem w środowisku

 

DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA WYNIKAJĄCE Z
OPRACOWANEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI „SZKOŁA SUKCESU”

 

GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM PROGRAMU JEST : Wdrożenie dziecka do świadomego kreatywnego myślenia oraz rozwoju twórczych zainteresowań prowadzących do sukcesu szkolnego.

SZKOŁA UCZY:

 • poczucia własnej wartości i tożsamości
 • szacunku i godności
 • twórczego zainteresowania
 • radości i entuzjazmu
 • zaangażowania w naukę

 ZADANIEM SZKOŁY JEST :

 • realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się
 • respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła - dom rodzinny
 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka
 • kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy
 • poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • wyposażenie dziecka w umiejętności potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów
 • dbałość o to, aby dziecko nabywać umiejętności potrzebne do rozumienia świata
 • sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym

 OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH:

1. ROZWÓJ INTELEKTUALNY:

 • uczenie wychowanka wartości wynikających z poszukiwania prawdy w szerokim rozumieniu tego pojęcia
 • wgląd we własne walory i uzdolnienia (samoakceptacji)
 • wgląd we własne ograniczenia i słabości (samokrytycyzmu)
 • nawyk rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań
 • umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji
 • umiejętności przekazywania swojej wiedzy innym
 • umiejętności publicznego wypowiadania się

 

2. ROZWÓJ EMOCJONALNO-MORALNY:

 • uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, wyrozumiałość, współczucie, łagodność, wierność, życzliwość, wdzięczność
 • umiejętności myślenia wartościującego
 • odpowiedzialności za własne słowa i czyny
 • umiejętności dokonywania samooceny
 • otwartości na innych ludzi
 • tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności
 • aktywności życiowej
 • umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich
 • umiejętności opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia
 • kultury języka i zachowania
 • umiejętności utrzymywania wartościowych, przyjaznych i głębokich kontaktów z innymi ludźmi

 

3. KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKO-PATRIOTYCZNYCH

 • przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa
 • kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły
 • kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnego miasta i szkoły
 • kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt narodowo-państwowych
 • poznanie historii i tradycji rodzinnego miasta
 • spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia- obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego

 

4. ROZWÓJ FIZYCZNO-ZDROWOTNY

 • kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie
 • wyrabianie nawyków higienicznych
 • kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu
 • wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych
 • umożliwienie uczniom dostępu do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych
 • podejmowanie działań w zakresie edukacji żywieniowej
 • edukowanie do bezpieczeństwa, w tym bezpieczne poruszanie się po drodze i ulicy podejmowanie działań w zakresie edukacji żywieniowej

 

5. WYCHOWANIE CZYTELNICZE I MEDIALNE

 • uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów
 • wytwarzanie w nich nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej
 • uczenie ich krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych
 • kształtowanie postaw szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej.
 • wyrabianie w uczniach nawyku sięgania po książkę, jako formę kontaktu z dorobkiem kultury 

 

6. ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

 • koordynacja działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego
 • wskazywanie dziecku drogi świadomego dokonywania wyboru umożliwienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego wychowanków naszej szkoły
 • wpajane poczucie własnej wartości oraz poszanowanie godności i tożsamości drugiego człowieka
 • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa na terenie środowiska szkolnego.
 • nawiązywanie relacji opartych na wzajemnej tolerancji i asertywności między uczniami
 • umożliwienie przyswajania wiedzy o ojczyźnie i rozwoju emocjonalnych więzi z narodem

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR10

1. Dziecko uczy się poczucia przynależności do środowiska rówieśniczego, lokalnego i społecznego.

2. Dziecko nabywa umiejętności aktywnego rozwijania wszystkich sfer swojej osobowości.

3. Dziecko uczy się dokonywania prawidłowych wyborów. 

4. Dziecko uczy się poznawać własną wartość i szanować indywidualność drugiego człowieka.

5. Dziecko zna i stosuje zasady dobrego zachowania.

6. Uczeń potrafi bezpiecznie spędzać czas w szkole i poza szkołą. 

7. Dziecko uczy się bycia praworządnym obywatelem Rzeczpospolitej.

8. Dziecko ma wyrobione prawidłowe nawyki świadomego uczestnictwa w kulturze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News

  


WYPRAWKA SZKOLNA


E-PODRĘCZNIKI


ARCHIWUM
2017/2018


ARCHIWUM
2016/2017


ARCHIWUM
2015/2016


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011

 
Koncepcja pracy szkoły » Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

 

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA  PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

W SOSNOWCU

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1.    Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2.    Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ).

3.    Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. )

4.    Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

5.    Statut Szkoły Podstawowej nr 10 w Sosnowcu.

6.    Program wychowawczy SP nr 10.

7.    Program profilaktyczny SP nr 10.

 

MISJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W SOSNOWCU

 

      Zasadą działania szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej i możliwość współdecydowania o ważnych sprawach szkoły. Dostrzegamy w każdym uczniu ukryte zdolności i rozwijamy je kierując się zasadą wiary w możliwości rozwojowe dziecka.

      Uczymy twórczego i krytycznego myślenia, pomagamy zrozumieć świat i lepiej sobie w nim radzić. Uczniowie potrafią świadomie i odpowiedzialnie decydować o sobie.

     Przygotowujemy do życia w nowoczesnym świecie, uczymy języków obcych, posługiwania się technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi, korzystania ze źródeł wiedzy, wprowadzamy w świat nauki i kultury. Budujemy poczucie dumy z miejsca zamieszkania.

     Każdy uczeń osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości dzięki rozwojowi zainteresowań i talentów w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Kładziemy szczególny nacisk na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przestrzeganie praw dziecka.

    Nas uczniowie chcą i umieją się uczyć, doceniają potrzebę stałego pogłębiania wiedzy, rozumieją sens nauki, są motywowani pozytywnie do kształcenia się.

    W szkole panuje życzliwa, serdeczna, pełna wzajemnego szacunku atmosfera sprzyjająca rozwojowi społecznemu uczniów. Uczymy tolerancji, współdziałania, wrażliwości, odpowiedzialności za siebie i innych, konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów, szacunku dla tradycji.

 

WIZJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W SOSNOWCU

 

        Naszym nadrzędnym celem jest dobro dziecka. Zapewniamy uczniom profesjonalną opiekę, zdobywanie wiadomości i umiejętności niezbędnych w życiu, pozwalających odnosić sukcesy w dalszej edukacji.

        Uczniowie doceniają potrzebę stałego pogłębiania wiedzy, są świadomi swoich możliwości oraz potrzeb, ciekawi świata i siebie, są przygotowani do samokształcenia.

        Przyjazna atmosfera w szkole, poczucie bezpieczeństwa, serdeczność, tolerancja oraz wsparcie ze strony rodziców i instytucji zewnętrznych sprawiają, że uczniowie szanują uniwersalne wartości: są uczciwi, otwarci na innych, koleżeńscy, odpowiedzialni, obowiązkowi, kochają swoja rodzinę, ojczyznę i świat, potrafią rozwiązywać problemy, wykazują się wysoką kulturą osobistą, są tolerancyjni.

        W procesie kształcenia i wychowania dużą wagę przywiązujemy do rozwoju fizycznego oraz dbania o zdrowie naszych uczniów.

        Praca, zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych,  jest doceniana i przynosi im wiele satysfakcji. Nauczyciele są dla uczniów przewodnikami, autorytetami i przyjaciółmi wspierającymi ich prawidłowy rozwój.

        Wszyscy, tworzący społeczność szkolną, odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości i potrzeb.

 

MODEL ABSOLWENTA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W SOSNOWCU

 

         Zakładamy, że absolwenta Szkoły Podstawowej nr 10 w Sosnowcu, jako obywatela Europy XXI wieku cechować będzie:

 
Ciekawość świata               

 • pragnienie  poszerzania swoich wiadomości i umiejętności
 • chęć do nauki
 • wrażliwość na piękno świata
 • znajomość symboli narodowych oraz szacunek dla nich
 • wykorzystywanie technik multimedialnych
 • znajomość historii i tradycji kraju oraz regionu 
 • twórcze myślenie
 • świadomość potrzeby nieustannego kształcenia się i rozwoju
 • sprawne posługiwanie się językiem polskim
 • aktywne uczestnictwo w życiu społeczno- kulturalnym miasta i regionu

Odpowiedzialność

 • podejmowanie działań i przewidywanie ich konsekwencji
 • właściwe korzystanie z zasad demokracji 
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • radość  z sukcesów i umiejętność godzenia się z porażkami 
 • rozpoznawanie swoich słabych stron i praca nad nimi 
 • umiejętność  dokonania realnej samooceny
 • wierność zasadom etycznym
 • rozsądne korzystanie ze swoich praw i przestrzeganie obowiązków
 • wyrażanie siebie w sposób akceptowalny społecznie
 • wywiązywanie się z obowiązków w sposób zadowalający siebie i innych

Otwartość

 • łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • umiejętność współdziałania w grupie
 • prezentowania swojego punktu widzenia z zachowaniem szacunku dla poglądów innych 
 • zdolności organizacyjne i samodzielność
 • wiara w siebie
 • umiejętność budowania z innymi  właściwych relacji opartych na szacunku, tolerancji i zrozumieniu
 • znajomość  norm dobrego zachowania oraz postępowanie według nich

Uczciwość

 • umiejętność odróżniania dobra od zła
 • prawdomówność

Tolerancja

 • świadomość  różnic między ludźmi, jako zjawiska naturalnego
 • wrażliwość na potrzeby innych

Krytycyzm 

 • asertywność
 • umiejętność selekcjonowania  i porządkowania informacji pod kątem ich przydatności do określonego celu
 • świadomość negatywnego wpływu uzależnień na swój organizm

PRIORYTETY     SZKOŁY

 Jesteśmy po to, aby:

Nasi uczniowie :

Byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie

Ich rodzice:

Darzyli nas zaufaniem i otrzymywali pomoc w procesie wychowania oraz nauczania swoich dzieci

Pracownicy szkoły:

Czerpali radość i satysfakcję z wykonanej pracy

Szkoła:

Cieszyła się uznaniem w środowisku

 

DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA WYNIKAJĄCE Z
OPRACOWANEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI „SZKOŁA SUKCESU”

 

GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM PROGRAMU JEST : Wdrożenie dziecka do świadomego kreatywnego myślenia oraz rozwoju twórczych zainteresowań prowadzących do sukcesu szkolnego.

SZKOŁA UCZY:

 • poczucia własnej wartości i tożsamości
 • szacunku i godności
 • twórczego zainteresowania
 • radości i entuzjazmu
 • zaangażowania w naukę

 ZADANIEM SZKOŁY JEST :

 • realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się
 • respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła - dom rodzinny
 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka
 • kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy
 • poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • wyposażenie dziecka w umiejętności potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów
 • dbałość o to, aby dziecko nabywać umiejętności potrzebne do rozumienia świata
 • sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym

 OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH:

1. ROZWÓJ INTELEKTUALNY:

 • uczenie wychowanka wartości wynikających z poszukiwania prawdy w szerokim rozumieniu tego pojęcia
 • wgląd we własne walory i uzdolnienia (samoakceptacji)
 • wgląd we własne ograniczenia i słabości (samokrytycyzmu)
 • nawyk rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań
 • umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji
 • umiejętności przekazywania swojej wiedzy innym
 • umiejętności publicznego wypowiadania się

 

2. ROZWÓJ EMOCJONALNO-MORALNY:

 • uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, wyrozumiałość, współczucie, łagodność, wierność, życzliwość, wdzięczność
 • umiejętności myślenia wartościującego
 • odpowiedzialności za własne słowa i czyny
 • umiejętności dokonywania samooceny
 • otwartości na innych ludzi
 • tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności
 • aktywności życiowej
 • umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich
 • umiejętności opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia
 • kultury języka i zachowania
 • umiejętności utrzymywania wartościowych, przyjaznych i głębokich kontaktów z innymi ludźmi

 

3. KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKO-PATRIOTYCZNYCH

 • przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa
 • kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły
 • kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnego miasta i szkoły
 • kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt narodowo-państwowych
 • poznanie historii i tradycji rodzinnego miasta
 • spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia- obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego

 

4. ROZWÓJ FIZYCZNO-ZDROWOTNY

 • kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie
 • wyrabianie nawyków higienicznych
 • kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu
 • wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych
 • umożliwienie uczniom dostępu do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych
 • podejmowanie działań w zakresie edukacji żywieniowej
 • edukowanie do bezpieczeństwa, w tym bezpieczne poruszanie się po drodze i ulicy podejmowanie działań w zakresie edukacji żywieniowej

 

5. WYCHOWANIE CZYTELNICZE I MEDIALNE

 • uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów
 • wytwarzanie w nich nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej
 • uczenie ich krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych
 • kształtowanie postaw szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej.
 • wyrabianie w uczniach nawyku sięgania po książkę, jako formę kontaktu z dorobkiem kultury 

 

6. ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

 • koordynacja działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego
 • wskazywanie dziecku drogi świadomego dokonywania wyboru umożliwienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego wychowanków naszej szkoły
 • wpajane poczucie własnej wartości oraz poszanowanie godności i tożsamości drugiego człowieka
 • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa na terenie środowiska szkolnego.
 • nawiązywanie relacji opartych na wzajemnej tolerancji i asertywności między uczniami
 • umożliwienie przyswajania wiedzy o ojczyźnie i rozwoju emocjonalnych więzi z narodem

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR10

1. Dziecko uczy się poczucia przynależności do środowiska rówieśniczego, lokalnego i społecznego.

2. Dziecko nabywa umiejętności aktywnego rozwijania wszystkich sfer swojej osobowości.

3. Dziecko uczy się dokonywania prawidłowych wyborów. 

4. Dziecko uczy się poznawać własną wartość i szanować indywidualność drugiego człowieka.

5. Dziecko zna i stosuje zasady dobrego zachowania.

6. Uczeń potrafi bezpiecznie spędzać czas w szkole i poza szkołą. 

7. Dziecko uczy się bycia praworządnym obywatelem Rzeczpospolitej.

8. Dziecko ma wyrobione prawidłowe nawyki świadomego uczestnictwa w kulturze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News

  


PLAN LEKCJI 


RODZICE KLAS PIERWSZYCH


STYPENDIUM

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011