Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

 

           

            W okresie od września 2012 r. do lutego 2013 r. nasza szkoła wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu  Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń w sposób następujący:

 

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

 

     Dla uczniów szkół podstawowych forma debaty jest zbyt trudna, szczególnie na w/w  tematy. Uczniowie we własnym zakresie musieli się przygotować do dyskusji poprzez zgromadzenie wiadomości teoretycznych, a także poznać zasady panujące podczas debaty. Ważnym elementem edukacyjnym było zaproszenie obserwatorów z klas V. Debata przebiegała w sposób kulturalny z zachowaniem obowiązujących form dyskusji oraz według wzoru: najpierw słuchamy, później mówimy. Uczniowie doskonale przygotowali się do rozmowy, chociaż udział w tym zadaniu nie był premiowany ocenami.

Wniosek wypływający z realizacji punktu 1 jest jeden: wiedzę teoretyczną na tematy społeczne wprowadzać uczniom szkół podstawowych poprzez analogie z ich życiem codziennym, sytuacją w szkole oraz w oparciu o działające w placówce organizacje uczniowskie.     

 

 

Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

  

Najwięcej prac konkursowych wykonali uczniowie klas młodszych. Część uczniów opracowała temat w sposób plastyczny, większość jednak ujęła ten aspekt literacko. Konkurs spełnił oczekiwania uczniów, konkretnie i praktycznie ujęli zagadnienie i podawali gotowe rozwiązania. Analiza prac pozwala stwierdzić, że kwestia poprawnych relacji jest dla uczniów bardzo ważna, szczególnie w relacjach uczeń - uczeń.

 

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie.

Liczba spotkań – 3. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele   Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji.  Liczba uczestników spotkań  - ok.200 (łącznie) w tym: uczniowie klas 0 – III z wychowawcami

 

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …” Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

 

Liczba przeprowadzonych pogadanek - 15  Liczba uczestników 368. Treść i formy aktywności pogadanki wg scenariusza zostały dostosowane do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. Pomimo trudnej tematyki zwłaszcza dla uczniów klas młodszych, dzieci chętnie uczestniczyły w realizacji tego zadania, były zainteresowane i aktywne. Zaangażowanie uczniów dowodzi, że jest w naszej szkole potrzeba realizowania treści dotyczących przemocy  poprzez  zastosowanie ciekawych i niekonwencjonalnych metod oraz form prowadzenia lekcji.

 

Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Liczba konwersatoriów –wszystkie oddziały - 0-6; Liczba uczestników – 385. Inscenizacja „Papieros to twój wróg” oraz pogadanka wygłoszona przez nauczyciela przygotowującego spotkanie rozszerzająca tematykę o narkotyki i dopalacze, sprowokowała dyskusję przeprowadzoną później w salach lekcyjnych. Dzieci wykazały się dużą ciekawością poruszanych zagadnień, ale również była spora grupa uczniów, którzy wykazali się bardzo dużą wiedzą, której źródłem był głównie Internet. Dla nauczycieli jest to informacja zwrotna, ze sami powinni się również dokształcać we wspomnianej tematyce, ponieważ zmienia się podejście i  interpretacja zjawisk z tym związanych. Planuje się również przeprowadzić konferencję szkoleniową rady pedagogicznej w tym zakresie. W toku dyskusji udało się również zdiagnozować rodziny, które borykają się z problemem nadużywania alkoholu, co jest ważną informacją dla nauczyciela wychowawcy i pedagoga szkolnego. Wielu wychowawców włączyło do tematyki pedagogizacji rodziców tematykę uzależnień. Były również przypadki przeprowadzenia rozmów wspierających z rodzicami mających problemy z nadużywaniem alkoholu. Pomimo, iż w naszej szkole nie występuje problem uzależnień wśród uczniów, to realizacja zadania pozwoliła nam odświeżyć i ugruntować wiedzę na ten temat a uczniom wskazać drogę jak uniknąć w przyszłości tego problemu co ujęte jest w „Szkolnym Programie Profilaktycznym”.

 

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów  11  Liczba uczestników 350. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach i wykazali się dużą wiedzą na temat grup środowiskowych oraz zagrożeń płynących z przynależności do nich.

 

Zadanie 7.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

 Liczba przeprowadzonych konwersatoriów - 19 . Liczba uczestników – 360. Zajęcia dotyczące postawy wobec osób niepełnosprawnych są systematycznie przeprowadzane w naszej szkole zarówno w ramach zajęć obowiązkowych jak i pozalekcyjnych, m.in. Koła PCK, Klubu „Wiewiórka”, współpracy z hospicjum, bezpośrednich doświadczeń uczniów z kontaktów z uczniami niepełnosprawnymi itp. Pogadanki i prezentacje w ramach realizacji programu „Bezpieczny uczeń – bezpieczna szkoła” pogłębiły wiedzę uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem poznawali bohaterów prezentowanych  przez prowadzących. Cele założone przez prowadzących zostały zrealizowane. Najważniejszą wartość mają  emocjonalne przeżycia dzieci zwiększające ich wrażliwość na potrzeby i ograniczenia drugiego człowieka. Najbardziej cieszy nas, że wiele dzieci zrozumiało tajemnicę niepełnosprawnej Karoliny „W środku jestem taka sama jak one...”

 

Zadanie 8.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

 

Liczba konwersatoriów …27…… Liczba uczestników …uczniowie klas I-VI – 320; Uczestniczyli przedstawiciele – zawodowy kurator sądowy, przedstawiciel Komitetu Ochrony Praw Dziecka, nauczyciele: mgr Grażyna Neumann, mgr Aneta Konopka, mgr Anna Kamińska

 

Zadanie 9.

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

 

Liczba konwersatoriów 11. Liczba uczestników 264 . Kto prowadził konwersatoria? Prawnik – rodzic ucznia szkoły – Anna Paczyńska- Klich

Poprzedzenie konwersatoriów zapoznaniem uczniów z funkcjonowaniem prawa na różnych płaszczyznach, przybliżyło uczniom w sposób namacalny w jaki sposób powstaje prawo, jakie korzyści niesie ze sobą uregulowanie zasad zachowania w różnych sytuacjach. Poznanie przepisów prawa funkcjonującego w Polsce w odniesieniu do często spotykanych sytuacji z życia codziennego pozwoliło uświadomić uczniom konsekwencje wynikające z dokonania czynów zabronionych prawem. Realizacja zadania przyniosła oczekiwane efekty – w czasie konwersatoriów uczniowie zadawali pytania świadczące o nieznajomości ich podstawowych praw. Udzielone wyjaśnienia pozwoliły uczniom pełniej zdawać sobie sprawę z konsekwencji ich zachowań a także wskazano im, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku łamania ich praw.

 

Zadanie 10.

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

 

Zadanie realizowane było wieloetapowo z udziałem wszystkich uczniów naszej szkoły – ok. 400. „Bezpieczeństwo przede wszystkim” – taki temat wybrał zespół nauczycieli, jako najpilniejszy do realizacji i najważniejszy w codziennym, bezpiecznym funkcjonowaniu szkoły. Tak więc już w pierwszych dniach września został ogłoszony przez nauczyciela plastyki, panią Bożenę Bielską konkurs plastyczny na hasło i mini plakat: „Dlaczego nie wolno biegać po korytarzach szkolnych”    

Dodatkowo w ramach zadania 10. grupa uczniów z klas piątych i szóstych przygotowała pod opieką nauczycielek – Doroty Bajer i Barbary Szot – przedstawienie w języku angielskim przypominające podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach (chodnikach), elementarne wiadomości na temat niezbędnego wyposażenia osób poruszających się po ulicach na rowerze oraz informacje o konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Inscenizacja została zaprezentowana wszystkim uczniom (350) SP nr 10 w Sosnowcu 25 października 2012 w dwóch turach. Najpierw występ swoich koleżanek i kolegów obejrzeli pierwszo –, drugo – i trzecioklasiści. W tej wersji przedstawienia szkolnym artystom towarzyszył tłumacz z j. angielskiego na polski, tak by najmłodsi zrozumieli sens przekazu. W drugiej turze widowisko zobaczyli uczniowie klas starszych: czwartych, piątych i szóstych. Ukoronowaniem działań w zakresie zadania 10. Był apel  pt. „Uczeń z dziesiątki wie jak zachowywać się”, w którym wzięli udział uczniowie klas 0-VI.  Realizacja zadania z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego została przedstawiona w postaci  inscenizacji pt. „Pali się” oraz quizu podsumowującego wiedzę dzieci z w/w zakresu w których wzięli udział uczniowie klas I-III